Stavební slovník

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUV | W-Z

Hadicová vodováha

Také šlaufka nebo šlauchváha. Jednoduchý měřicí nástroj pro vyměření vodoroviny na stavbě, který je přesnější než klasická vodováha. Hadicovou vodováhu tvoří dvě nádoby spojené hadicí, jež je naplněná vodou. Tyto nádoby tvoří dvě skleněné nebo plastové trubičky o průměru přibližně 15 mm a výšce 250 mm, na nichž je vyryta centimetrová stupnice. Při měření, kdy se obě nádoby drží kolmo vzhůru, jsou potřeba dva lidé. Pokud však umí s hadicovou vodováhou dobře měřit, dosahují téměř stejné přesnosti jako geodet s optickým nivelačním přístrojem.

Hala

Podle vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí (vyhl. č. 279/1998 Sb.): "Stavba o jednom nebo více podlažích, ve kterých souhrn jednotlivých volných vnitřních prostorů vymezených svislými konstrukcemi, podlahou a spodním lícem stropních nebo nosných střešních konstrukcí, o velikosti každého prostoru minimálně 400 metrů krychlových, činí více než dvě třetiny obestavěného prostoru stavby; za svislé konstrukce vymezující vnitřní volné prostory se nepovažují vnitřní samostatné podpěrné tyčové prvky (sloupy, pilíře) a svislé konstrukce nedosahující výšky 1,7 metru; zastavěná plocha haly činí nejméně 150 metrů čtverečních."

Hambalek

Vodorovný trám, který slouží k podpoře a provázání dvou protilehlých delších krokví. Dělí krokve v poměru 2:1 a jeho délka nesmí překročit 3,5 m. Objevuje se přitom ve všech příčných vazbách. Mezi krokve se vkládá v takové výšce, aby se pod ním dalo procházet. S krokvemi je hambalek spojen plátováním nebo čepováním.

HDI

Zkratka z anglického Human Development Index. Index lidského rozvoje počítaný ze tří faktorů – hmotné životní úrovně, úrovně vzdělání a lidského zdraví. Tento indikátor vztažený na jednoho obyvatele a zaměřený na kvalitu jeho života by měl nahradit HDP (pouze ekonomický indikátor) jako měřítko vyspělosti (nebo růstu) státu, regionu, města.

heliograf

zařízení zaznamenávající časové intervaly, během nichž je sluneční záření natolik intenzivní, že vytváří zřetelné stíny; slouží k měření doby slunečního svitu

hemisférický

polokulový, přicházející z polokoule oblohy

Historická kulturní krajina

Územní celek vzniklý a dlouhodobě utvářený cílevědomou lidskou činností za účelem kulturní a hospodářské kultivace prostředí, případně krajinný celek historicky související s kulturním vědomím národa či celého lidstva. Jedná se o krajiny, jejichž jednotlivé prvky či soubory prvků jsou význačné z historického hlediska, zejména díky zachování jednotlivých prvků historického zájmu. Patří sem též krajinné celky, jež jsou důležitými svědectvími a objekty studia z hlediska historie kultivování krajiny nebo svědectvími činnosti různých kultur při osidlování krajiny.

Historické jádro sídelního útvaru

Zahrnuje historické území sídla a často též pásmo mezi ním a územím novodobého rozvoje. Obsahuje obvykle soubory historických a kulturních památek, které svou dispozicí, estetickou kvalitou a specifickým výrazem vytvářejí rozhodující a nezaměnitelné hodnoty nabývající významu obecně platného symbolu celého sídla.

Hláska

Hlavní útočištná věž hradu, bergfrit.

Hlavní korunová římsa

Vystupující vodorovný prvek oddělující zeď stavby od podstřeší.

Hluk

Z lékařského hlediska zvuk, který škodí lidskému zdraví svou nadměrnou intenzitou. Účinky hluku se dělí na subjektivní (obtěžují, ruší soustředění a psychickou pohodu) a objektivní (měřitelné poškození sluchu). Hluk může mít charakter neperiodického zvuku. Pro měření intenzity hluku se (podobně jako u zvuku) používá většinou jednotka decibel (dB).

Hluk přenášený vzduchem

Tímto spojením se běžně označuje zvuk, který je přenášen převážně (avšak nikoli výlučně) vzduchem. Například zvuk šířící se z jedné místnosti do druhé, který rozvibruje dělící stěnu. Zvuk přenášený vzduchem se šíří všemi dostupnými cestami, mezi něž patří i zdi, podlaha, strop, skelet budovy, rozvodné kanály apod.

hmota vzduchu optická

poměr délky dráhy paprsků procházejících atmosférou vyslaných z mimozemského tělesa (Slunce) v určitém směru až k mořské hladině k délce jejich dráhy při kolmém průchodu atmosférou

Hmoždinka

Vložka sloužící k upevnění vrutů, šroubů či závitových tyčí ve zdivu nebo jiných pevných, nepružných materiálech.

Horní kleštiny

umístěné pod voznicí.

Horní osvětlení

Dopad světla ze stropu. Horní osvětleni je vhodné k osvětlení vnitřních prostor v rodinných domech (koupelna, toaleta, spíž) nebo v bytové zástavbě k osvětlení horních podlaží.

Horní povrch dokončené podlahy

Označení, které se vyskytuje ve výkresech půdorysu a řezů a vždy se uvádí s číslem.

Hranice zástavby

Stavební čára, kterou není při stavbě v žádném případě možné překročit směrem ven ze staveniště. Posunovat a tvarovat ji lze jedině směrem dovnitř, není-li i to v konkrétním případě omezeno.

Hrázděné zdivo

Typ zdění, které zachovává dřevěnou nosnou trámovou konstrukci viditelnou. Výplň trámové konstrukce (např. cihly) je omítnuta, trámy však nikoli, čímž vzniká typická podoba hrázděného zdiva.

Hřeben střechy

Horní hrana střechy, kde se sbíhají šikmé střešní plochy.

Hřebenáč

Druh střešní tašky, který slouží k zakrytí jiných tašek na hřebeni střechy, tedy v místě, kde dochází ve vrcholu střechy ke styku dvou ploch.

Hřebenová vaznice

Vaznice, která je umístěna v hřebeni střechy. Jde o nejvyšší podélný nosník sedlové střechy, kde se většinou stýkají a spojují krokve.

Hřebenový hambalek

Jde o nejvýše položený, žádnými podlahami nezatížený hambalek.

Hrubá stavba

Postavení surového domu bez estetické úpravy, jež zahrnuje tyto fáze stavby: zemní výkopové práce; přípojky inženýrských sítí a vodorovné rozvody v základech; základovou spáru a základovou desku; svislé nosné konstrukce; vodorovné nosné konstrukce (stropy nad suterénem i nad běžným podlažím); vnitřní zdivo včetně překladů a věnců; střešní konstrukci (krov, atika, komín, prostupy atd.); izolace vodorovných a svislých konstrukcí. U stavby domu na klíč je důležité ve smlouvě přesně specifikovat, co je hrubou stavbou zamýšleno, protože mnohé stavební firmy si vykládají pojem hrubá stavba po svém.

Hrubá stropní konstrukce

Strop stavby v syrovém stavu, bez podlahy a bez obloženi pod hledu.

Hustota

Intenzita využití území, ukazatel směrně nebo normativně stanovený pro hospodárné územně plánovací řešení, při smíšené funkční zóně jedno z porovnatelných hledisek. Uvádí se hustota obyvatel, zastavění (plocha zastavěná budovami / ha), obytné plochy (obytná plocha ve všech podlažích /ha obytného útvaru). U bloku, lze stanovit hustotu zastavění jako poměr jeho zastavěné části ku celkové půdorysné rozloze bloku.

Hydrofobizace

postup, kterým se určité plochy stanou nepropustnými

Hydroizolace

Vrstva izolace, která zabraňuje pronikání vody do stavební konstrukce a do vnitřních prostorů objektu. Kvalitní hydroizolace zabraňuje pronikání vody v jakémkoliv jejím skupenství.

Fórum

Podle čeho vybíráte stavební firmu?

Zahájeno uživatelem Lukostav v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Martin Kalos 23.3.. 13 Odpovědi

Zajímalo by mě, jaké faktory hrají roli při výběru stavební firmy.  Zkuste mi odpovědět na tyto otázky a případně nějaké doplnit, pokud jsem na něco zapomnělPoužili byste firmu, kterou si najdete ve…Pokračovat

Likvidace starého nábytku

Zahájeno uživatelem Daniel Filinger v Stavební práce, stavební materiál a firmy 2.2. 0 Odpovědi

Dobrý den,chtěl bych se podělit o vlastní zkušenost s vyklízením bytu v Českých Budějovicích ohledně vyklízení starého nábytku v malém bytě. Naše maminka je už dost stará a tak byt ve kterém bydlí…Pokračovat

Popisky: nábytku, starého, Odvoz

Vyklízení bytu v Praze

Zahájeno uživatelem Daniel Filinger v Pozemek, projekt, stavba na klíč 2.2. 0 Odpovědi

Dobrý den,s manželkou jsme rekonstruovali dům, který byl opravdu v dezolátním stavu. Bylo potřeba vyklidit celý dům od harampádí a odpadu. Většina prostorů byla plná skříní, spotřebičů a starého…Pokračovat

Popisky: likvidace, odpadu, odvoz, rekonstrukce, Vyklízení

BOZP

Zahájeno uživatelem Michal Kočí v Pozemek, projekt, stavba na klíč 5. 23, 2022 0 Odpovědi

Zajímalo by mi zda máme jako SVJ ještě nějakou další zákonnou povinnost zajištění bezpečnosti pohybu osob na střeše, když všechny přístupy na plochou střechu našeho panelového domu máme uzamčené a…Pokračovat

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

Snímky

© 2023   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby