Stavební slovník

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUV | W-Z

Edikula

Stavební prvek tvořený podporami (většinou sloupy či polosloupy) a kladím (příp. se štítem) rámující okna, portály a jejich nástavce. Utvářením připomíná drobný antický chrámek, z něhož je odvozen i název.

EIA

Zkratka z anglického Environmental Impact Assessment / Analysis Mezinárodně přijímaná metoda komplexního posuzování vlivů velkých staveb na životní prostředí s cílem zvolit variantu s nejnižším vlivem (včetně varianty nulové).

Eklekticismus

Mechanické napodobování starších slohů s bezduchým využitím jejich architektonických prvků. Běžný v historizujících slozích pozdního 19. století s názvy s předponou pseudo- (pseudogotika apod.).

Ekologická rovnováha

Zachování určitého kvantitativního poměru mezi jednotlivými složkami a členy biocenózy.

Ekologická stabilita

Stav, kdy ekosystém zvládá vyrovnávat změny způsobené vnějšími činiteli a zachovávat své přirozené vlastnosti a funkce.

Ekologická zátěž

Pojmem ekologické (staré) zátěže se označují staré skládky, staré části výrobních areálů a velkoplošná znečištění půdy, jejichž důsledkem je nebezpečí a ohrožení zdraví člověka nebo životního prostředí. Starými skládkami mohou být zvláště již nepoužívaná místa skládek komunálního a průmyslového odpadu. U výrobních areálů jde o chemické závody, kde bylo nakládáno s látkami škodlivými zejména vodám, ale jedná se i o areály benzinových pump ap. Plochami podezřelými z ekologických zátěží životního prostředí jsou často velkoplošná znečištění půdy, která byla způsobena např. znečištěním ovzduší nebo záplavami, ale i vojenské prostory (zejména prostory po bývalé sovětské armádě).

Ekologické materiály

Stavební materiály, které neobsahují látky škodící zdraví nebo přírodě. Ekologické materiály jsou základem zdravého a ekologického bydlení.

Ekologické požadavky na výstavbu

Stavební objekt nesmí negativně působit na zdraví uživatelů. Z důvodů mnoha špatných zkušeností stále více stavebníků a architektů dbá, aby stavební materiály, u nichž se prokázalo, že jsou neekologické, a to i ze zdravotního hlediska, nebyly používány při výstavbě. Nabídka ekologických stavebních materiálů je široká.

Ekologie

Věda studující organismy, jejich populace, vztahy populací a společenstev, vztahy organismů a jejich životního prostředí. Viz též ekosystém

Ekonomická životnost stavby

Doba, po kterou je z hlediska ekonomické efektivnosti výhodné stavbu provozovat, neboli provoz stavby je rentabilní. Pokud přestane být stavba rentabilní a nenalezne se pro ni jiné efektivní využití, končí její ekonomická životnost.

Ekosystém

Ekosystém je funkční soustava živých a neživých složek životního prostředí, jež jsou navzájem spojeny výměnou látek, tokem energie a předáváním informací a které se vzájemně ovlivňují a vyvíjejí v určitém prostoru a čase.

Ekotop

Základní abiotická územní jednotka, geograficky dále nedělitelná, vyznačující se stejnými půdními, klimatickými a tvarovými znaky.

Elektrické podlahové vytápění

Druh sálavého podlahového vytápění, kdy je zdrojem elektřina a systém má rozvaděč s pojistkami. Rozvod a instalace elektrického podlahového vytápění je snadnější než zabudování teplovodních rozvodů. Topné kabely jsou buď samostatné, nebo tvoří rohože či fólie. Rohože mohou být umístěné různě hluboko pod podlahovou krytinou (přímotopný nebo akumulační systém).

Elektrický jistič

Bezpečnostní zařízení, které při nadměrném elektrickém proudu (např. při přetížení nebo zkratu) automaticky rozpojí elektrický obvod a tím chrání elektrické přístroje před jejich poškozením a obsluhu před možným úrazem elektrickým proudem. Na rozdíl od pojistky jde o nedestruktivní jistící zařízení - jistič lze znovu nahodit a obnovit tak dodávku proudu do elektrického obvodu.

Elektrický obvod

Elektrické přístroje, svítidla, rádio, televizor a další spotřebiče jsou spojeny do elektrického obvodu, který je uzavřen pojistkami.

Elektřina na staveništi

Na staveništi je potřebná elektrická energie. Elektrické vedení je napojeno přes rozdělovací skříň s elektroměrem.

Elektrizační soustava

Souhrn všech zařízení k výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny.

Elektroinstalace

Soustava elektrotechnických zařízení k vedení a ovládání elektrického proudu nebo elektrických signálů v místě jejich dalšího využívání.

Elektromagnetické pole

Elektrické kabely v budově i mimo ni (vysokonapěťové vedení) vytvářejí elektromagnetická pole.

Elektrostatický náboj

Materiály s vysokou izolační schopností (především plasty) mají schopnost nabít se elektrickým nábojem.

Emise

Šíření látek do ovzduší a šíření škodlivých vlivů do prostředí.

emisivita

poměr zářivého toku vyzařovaného tělesem o dané teplotě k zářivému toku vyzařovanému dokonale černým tělesem při stejné teplotě

Empir

Forma pozdního klasicismu francouzského původu nazývaná podle císařského období Napoleona I. (od roku 1804).

Empora

Vyvýšený, většinou podklenutý prostor v zadní části kostelní lodi, z něhož sledoval bohoslužby vlastník kostela s rodinou.

Energetická třída

Nejdůležitější údaj, který obsahuje energetický štítek domácího elektrospotřebiče. Udává faktickou spotřebu elektrické energie. Podle své energetické náročnosti je spotřebič zařazen do třídy A-F, kde písmeno A označuje nejnižší spotřebu elektřiny, zatímco F spotřebu nejvyšší. U moderních spotřebičů se obvykle setkáme s písmeny A až C, mnoho výrobků už dnes disponuje označením A+, A++, dokonce i A+++. Platí například, že spotřebič energetické třídy B spotřebuje dvakrát více energie než ten s označením A a spotřebič A pro změnu spotřebuje dvakrát více energie než vyšší třída A+.

Energetické dřeviny

Druh energetických plodin. Jde o takové dřeviny, které dostatečně rychle rostou, mají dobrou výhřevnost a jsou odolné proti škůdcům. Energetické dřeviny se cíleně pěstují v tak zvaných energetických lesích. Oproti běžným porostům je zde výrazně kratší časový úsek mezi sázením a těžbou dřeva (obvykle 2 až 8 let). V českých podmínkách se jako energetické dřeviny uplatňují především topoly a vrby, dále pak olše, akáty, břízy či jasany.

Energetické plodiny

Cíleně pěstované rostliny, které slouží k energetickým účelům, konkrétně pro výrobu elektřiny, tepla nebo k pohonu vozidel. Energii lze z energetických plodin získat chemickými, případně bio-chemickými procesy. Základní technologií je přitom spalování - za účelem získání tepla se například spaluje dřevo energetických stromů či rostlinné pelety.

Energetický průkaz budovy

Také průkaz energetické náročnosti budovy. Obdoba energetického štítku, která je od roku 2009 povinnou součástí novostaveb. Podobně jako u spotřebičů, i domu je přiřazeno písmeno A-G, přičemž písmeno D už hodnotí budovu jako nevyhovující. Energetický průkaz budovy slouží k tomu, aby bylo možné objektivně a bez hlubších znalostí hodnotit a porovnávat energetickou spotřebu jednotlivých budov. Bez energetického průkazu dnes není možné stavět ani provádět rozsáhlé rekonstrukce.

Energetický štítek

Štítek, který je od roku 2001 povinně umístěný na většině domácích elektrospotřebičů. Obsahuje všechny základní údaje o spotřebě energie, účinnosti nebo hlučnosti spotřebiče tak, aby spotřebiteli usnadnil porovnání spotřeby elektřiny u jednotlivých domácích spotřebičů.

energie dodatková

energie dodaná pro dohřev (v solární soustavě)

energie pomocná

elektrická energie potřebná pro provoz soustavy, např. pro oběhová čerpadla, regulaci, atd.

energie sluneční

energie slunečního záření, ve smyslu: přicházející od Slunce

energie solární

energie slunečního záření, ve smyslu: využívaná v technickém zařízení

Enfiláda

Místnosti stejné šířky uspořádané za sebou a spojené dveřmi, odtud též řada dveří v jedné ose.

Epoxidová pryskyřice

Také epoxid, nebo polyepoxid. Pryskyřice, z chemického hlediska polymer, která obsahuje nezreagované epoxidové jednotky. Vyrábí se polykondenzací vícesytných fenolů s epoxidovou skupinou. Epoxidové pryskyřice se díky své dobré přilnavosti a tvrdosti používají na výrobu lepidel, nátěrových hmot (epoxidových laků) i na konstrukční materiály (např. podlahy).

Epoxidové živice

Syntetické živice, které mají po vytvrdnutí vysokou pevnost, příznivé elektrické vlastnosti, vysokou chemickou odolnost, viskozitu a vynikající přilnavost (i na neporézních materiálech, jakými jsou např. lehké kovy). Používají se při výrobě laků, lepidel (dvousložkových lepidel) a lisovaných materiálů.

Ergonomie

Mezioborová disciplína zabývající se optimalizací lidské činnosti. Jejím cílem je dosáhnout přizpůsobení pracovních podmínek výkonnostním možnostem člověka. Ergonomicky upravené předměty a nástroje svým tvarem co nejlépe odpovídají rozměrům a pohybovým možnostem lidského těla.

Estetické požadavky na využívání územ

Jde o takové požadavky které při zvoleném využívání území splní objektivní hodnoty krásna zahrnující složky přírodní i kulturní.

Evidence a ukládání územně plánovací dokumentace

Schválený územní plán velkého územního celku se ukládá u jeho pořizovatele ( Ministerstvo pro místní rozvoj), který místo uložení oznámí dotčeným obcím a stavebním úřadům. Schválený územní plán obce či regulační plán se ukládá u obce, pro kterou byl po řízen.

Evidence kulturních památek

Kulturní památky se zapisují do Ústředního seznamu kulturních památek České republiky . Ústřední seznam vede ústřední organizace státní památkové péče. Okresní úřady vedou seznamy kulturních památek svých územních obvodů, zápisy do těchto seznamů provádějí podle výpisů z ústředního seznamu.

Expandovaný jíl

Používá se jako zásypový materiál — kamenivo do betonu. Expandovaný jíl vzniká vypálením malých kuliček z nízkovápenatého jílu. Protože obsahuje vzduchové póry, je beton lehčí a má lepší izolační vlastnosti.

Explozní klapka

Zařízení, které zabraňuje překročení tlaku přes určitou mez. Chrání spotřebič, kouřovod a komínový průduch proti překročení dovoleného přetlaku spalin ve spalinové cestě.

Exteriér

Vnější či okolní prostor objektu, nejčastěji stavby. Opak interiéru. Pro exteriéry je typické vystavení povětrnostním vlivům (dešti, mrazu, větru apod.), proto se zde používají odolnější materiály než v interiérech. K exteriéru domu patří například zahrada, skalka, bazén, trávník, chodníčky, ploty či branka.

Externí fortifikace (opevnění)

Vnější opevnění hradů mimo rámec souvislého hradebního prstence. Především se jedná o vysunutá (s hradem spojená koridorem) a samostatná předsunutá opevnění.

Sponzorovaný odkaz

Fórum

Koupím knihu Poruchy a rekonstrukce zděných staveb

Zahájeno uživatelem Ivana Kaňková v Stavební konstrukce 13.6. 0 Odpovědi

Dobrý den,již začínám být zoufalá, ráda bych ke své práci získala tištěnou knihu od pana docenta Jaroslava Solaře, a to Poruchy a rekonstrukce zděných staveb. Z nakladatelství jsem dostala odpověď, že je všude vyprodaná a dotisk se nechystá, jelikož…Pokračovat

Posuvne dvere

Zahájeno uživatelem Roman Vach v Výplně otvorů - okna, dveře 30.4. 0 Odpovědi

Dobry den, chystame se rekonstruovat bytove jadro a zaujala nas moznost zabudovanych posuvnych dveri, byl nam doporucen tento typ:…Pokračovat

Zpevnění podlahy

Zahájeno uživatelem Tomas Svoboda v Stavební konstrukce. Poslední odpověď uživatele Zdeněk Trávníček 20.2.. 2 Odpovědi

Dobrý den, řešíme rekonstrukci podkroví a nejsme si jistí s podlahou resp. stropem. Jde o stavbu z roku 1963 a podle plánů by skladba stropů nad přízemím měla být následující: prefabrikát, zásyp, dřevěný záklop. V podkroví je ale na podlaze betonový…Pokračovat

Chemická výroba základové desky

Zahájeno uživatelem Ivan v Pozemek, projekt, stavba na klíč 10.2. 0 Odpovědi

Před lety jsem někde četl o možnosti výroby základové desky pod lehkou stavbu (kůlna a pod.) pomocí chemického postřiku upravené půdy a následného zhutnění. Ví někdo něco o takové možnosti? Děkuji za informace.Pokračovat

Ideální skladba podlahy v podkroví na dřevěných trámech

Zahájeno uživatelem MartinX v Stavební konstrukce. Poslední odpověď uživatele Ivan 10.2.. 3 Odpovědi

Dobrý den,stavím novostavbu rodinného domu a teď řeším podlahu. Strop je řešen z dřevěných trámů 20x26 cm. Rozteče jsou cca. 80cm. Na trámech mám z coulových prken udělaný záklop. Mám dva dotazy :1. skladba podlahy v obývacích částíTrámy pobít…Pokračovat

Splnění minimální světlé výšky RD v objektu s pohledovým dřevěným trámovým stropem (bez rovného podhledu)

Zahájeno uživatelem Jan Šefčík v Interiér, design, zařízení, osvětlení .... Poslední odpověď uživatele Ivan 10.2.. 2 Odpovědi

Dobrý denChtěl bych se zeptat, zda-li existuje nějaká výjimka, pro určité typy stropních konstrukcí (především dřevěné trámové stropy) na splnění minimální světlé výšky u RD 2500 mm - jde mi především o to, zda-li musí tuto podmínku nezbytně…Pokračovat

Popisky: výška, Světlá

cementová malta

Zahájeno uživatelem pepaumi v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Zdeněk Trávníček 12. 23, 2017. 3 Odpovědi

Rád bych věděl,jestli můžu,dobrý den,jestli je či není cementová malta v pytlích,to samé jako tzv.pískový beton  betonárnou míchaný? A když není,v čem je tedy rozdíl?díky moc,pepaPokračovat

Jaký krb vybrat do dřevostavby

Zahájeno uživatelem Jan dolák v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Barny Bour 11. 29, 2017. 3 Odpovědi

Je nějaký rozdíl jesli pořizuji krb do dřevostavby a nebo do zděného domu?Pokračovat

Xylolit

Zahájeno uživatelem Jiří Bernhardt v Stavební práce, stavební materiál a firmy 10. 10, 2017 0 Odpovědi

Dobrý den, chystám se na rekonstrukci dětského pokoje. Podlaha je pravděpodobně z xylolitu, stará jako dům sám, tj. rok 1938 a potřebuje vyrovnat. Existuje nějaká vhodná nivelační stěrka na tento povrh? Co použít jako kontaktní můstek? Jaký musím…Pokračovat

Rekonstruovat, nebo stavět nově?

Zahájeno uživatelem Ondřej Klemš v Stavební práce, stavební materiál a firmy. Poslední odpověď uživatele Jakub Krtička 8. 28, 2017. 1 Odpovědět

Zdravím všechny v této komunitě. Rád bych vyzistil fundované názory, ne nějaké kecičky od piva z hospody, nebo rádoby odborné názory se všemi kalkulacemi, ale střízlivý dojem a radu lidí, kteří se s tímto velikým tématem potýkali a vrhli se do…Pokračovat

Snímky

Sekyragroup nabízí luxusní byty Praha v žádaných lokalitách.

Solární ohřev vody

Získejte solární ohřev vody s dotací 50 000 Kč!

Exkluzivní novostavby Praha pro vás staví developer Finep.

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

© 2018   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby