Stavební slovník

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUV | W-Z

WC

zkratka pro splachovací záchod, který slouží k odvedení fekálií.

Xylolitová podlaha

elastická, teplá bezspárová podlahovina z měkké dřevité moučky a magnezitu jako pojiva. Dnes už není běžná.

Zabezpečení staveniště

Dodavatelská firma je zodpovědná za stroje a přístroje na staveništi. Tabulka s nápisem „Vstup zakázán\" nestačí z hlediska zajištění bezpečnosti. Nejlepší je staveniště ohradit plotem vysokým minimálně 1,80 m.

Zadání

V zadání jsou stanovena všechna množství, materiály a činnosti pro jednotlivá řemesla. Zadání slouží řemeslníkům jako podklad pro nabídku.

Zadání územně plánovací dokumentace

Obsahuje zejména pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území, stanovení podmínek rozvoje území a ochrany jeho hodnot, stanovení požadavků na obsah a rozsah územně plánovací dokumentace včetně případných požadavků na zpracování alternativ nebo variant řešení. Dřívější pojmy „územně-hospodářské zásady“ a „program rozvoje“ opuštěny.

Žadatel

Žadatel je ten kdo podává žádost o vydání územního rozhodnutí. Předpokládá se, že žadatel má k předmětnému pozemku nebo stavbě vlastnické nebo jiné právo opravňující jej využít pozemek pro navrhovaný účel. Pokud toto právo nemá, je k rozhodnutí o umístění stavby na pozemku, žádost na využití takového pozemku, či o dělení nebo scelování pozemků třeba souhlasu vlastníka tohoto pozemku (s výjimkou vyvlastnění a ve zvláštních případech uvedených v zákoně).

Žádost o stavební povolení

žádost stavebníka o povolení stavebního záměru. Vyplněný formulář se podává spolu se stavebními podklady u příslušného stavebního úřadu.

Zahrada

Prostor určený nejčastěji pro pěstování rostlin a vymezený oplocením, popř. budovou (atriový dům). Může sloužit jak pro pěstování rostlin určených ke konzumaci, tak k okrasným účelům. Podle způsobu ztvárnění a využití mohou mít zahrady mnoho podob: např. zahrada vodní, zenová, japonská, květinová, ovocná. Ve většině zahrad najdeme také různá zákoutí určená k posezení či odpočinku.

Zahrádkářská chata

Stavba určená k individuální rekreaci s obestavěným prostorem maximálně 110 metrů krychlových a zastavěnou plochou maximálně 25 metrů čtverečních (včetně verand, vstupů a podsklepených teras). Může být podsklepená a mít nejvýše jedno nadzemní podlaží a podkroví. Více viz § 2, vyhl.č. 279/1997 Sb.

Zahradní a krajinářská architektura

Specializace oboru sadovnictví a krajinářství, zabývající se studiem, plánováním a projektováním systémů, objektů, prvků a doplňků zeleně v sídlech a krajině.

Zahradní a krajinářská tvorba

Specializovaný obor zahradnictví, zabývající se plánováním, projektování, zakládáním, péčí, ochranou a správou zeleně v sídlech a krajině.

Zahradní a krajinářský architekt

Odborně vyškolený projektant systémů, objektů, prvků a doplňků zeleně v sídle a krajině („autorizovaný architekt pro obor zahradní a krajinářská tvorba“ je osoba, které byla udělena autorizace podle příslušného zákona a byla zapsána v seznamu autorizovaných architekt ů, „autorizovaný architekt pro projektování územního systému ekologické stability“ je obdobně osoba, které byla udělena autorizace podle příslušného zákona a byla zapsána v seznamu autorizovaných architekt ů).

Zájmové území

Zájmové území je území přilehlé k obci, ve kterém převládají současné nebo výhledové vztahy k této obci a ve kterém se uspořádání musí řešit ve vzájemné funkční a technické závislosti s touto obcí.

Základ

každá budova je postavena na základech. Základ přenáší zatížení budovy na základovou půdu. Druh základu je dán velikostí a tvarem budovy, ale i únosností zeminy na stavebním pozemku.

Základní komunikační síť

Soustava kapacitních komunikací, umožňující jednak odvedení dálkové a tranzitní dopravy mimo zastavěné území města i organizovaný vstup dopravy do města, jednak rozptyl vozidel do vnitřní komunikační sítě. Významově blízký je pojem komunikační skelet.

Základová spára

plocha, na níž je založena budova.

Základová vana

jestliže suterén zasahuje pod úroveň hladiny spodní vody, je nutno vytvořit vanu z vodotěsného betonu.

Záklop

podlaha mezi dřevěnými trámy na vložení výplňového materiálu.

Žaluzie

vodorovné lamely z tenkého hliníkového plechu nebo plastové; jsou spojeny šňůrkami, kterými se nastavují. Lze je vytáhnout nebo navinout.

Zaměření stavby

Zaměření stavby je důležité např. při přestavbě staršího objektu, k němuž chybějí výkresy, nebo v případě, že se novostavba podstatně odchýlila od původního projektu.

Zápachový uzávěr

kanalizační trouba ve tvaru S, v níž stojí voda a která zabraňuje šíření pachu.

záření blízké infračervené

záření o vlnových délkách od 780 nm do přibližně 15 mm

záření difúzní sluneční

část slunečního záření rozptýleného při průchodu atmosférou, působí všesměrově (na rozdíl od přímého slunečního záření); sluneční záření, které netvoří stín

záření dlouhovlnné

záření o vlnových délkách větších než 3 mm (mikrometry); obvykle vydávané ze zdrojů o teplotách vyskytujících se na zemském povrchu

záření infračervené

záření o vlnových délkách od 780 nm do přibližně 0,1 mm; zkratka IČ

záření odražené sluneční

část slunečního záření odraženého od osluněných povrchů, zpravidla difúzního charakteru

záření přímé sluneční

nerozptýlené sluneční záření přicházející od Slunce beze změny směru; směrově závislé; ; sluneční záření, které tvoří stín

záření sluneční

záření vysílané Sluncem (ultrafialové, viditelné a infračervené), krátkovlnné záření (nedoporučovaný výraz), oslunění (nedoporučovaný výraz)

záření ultrafialové

záření o vlnových délkách kratších než má viditelné světlo a delších než paprsky X; záření v oblasti vlnových délek od 100 do 380 nm; dělí se na UVA: 315 až 380 nm, UVB: 280 až 315 nm, UVC: 100 až 280 nm

záření viditelné, (světlo)

záření o vlnových délkách 380 až 780 nm, stimulující oční nervy

záření vzdálené infračervené

záření o vlnových délkách od 15 mm do přibližně 0,1 mm

Zařízení dopravní

Stacionární technické zařízení tvořené buď pouze dopravní tratí (potrubí, žlab, skluz) nebo konstruované jako nedílný celek tvořený dopravní tratí a po ní se pohybujícím za řízením (transportér, výtah, lanová dráha, eskalátor). Pojem zařízení pro dopravu v klidu zahrnuje zařízení různých typů pro parkování a odstavení vozidel.

Zárubeň

Rám pevně umístěný ve zdi, který ohraničuje otvor dveří a tvoří jejich nosnou konstrukci. Zárubně bývají obvykle kovové, případně dřevěné. Zárubeň musí být do zdi pevně uchycena, protože je na ní pomocí pantů zavěšeno křídlo dveří.

Záruka

garance řemeslníka, případně stavebního podnikatele, vůči zákazníkovi, resp. stavebníkovi, ze které vyplývá ručení za prokazatelné závady vzniklé v důsledku chybné práce.

Zásady a limity

Pro každou úroveň plánování (region, obec, sídlo, zóna) jsou v souvislosti s jinými předpisy (ochrany životního prostředí, zemědělské půdy aj.) stanoveny limity, které omezují „volné“ využití území (ploch). Pojem limity je v praxi českého územního plánování často frekventovaným pojmem. Zásady a limity využití a uspořádání území jsou závazné podmínky realizovatelnosti záměrů územního plánování. Určují účel, způsob, ohraničení a podmínky uspořádání a využití území. Limity využití omezují, vylučují, případně podmiňují umísťování staveb, využití území a opatření v území. Zásady a limity se prolínají a nelze je vzájemně oddělit. Promítají se do územně plánovací dokumentace jako závazné regulativy.

Zásady územního rozvoje

Zásady územního rozvoje jsou základním nástrojem koordinace rozvoje kraje a územně plánovací činnosti obcí. Upřesňují požadavky politiky územního rozvoje, stanoví komplexní podmínky a požadavky na uspořádání území kraje a jeho složek, včetně vymezení a rozmístění nejvýznačnějších investic, rozvojových a chráněných území a rámcových podmínek pro rozmístění investic ve veřejném zájmu.

zásobník kombinovaný

zásobník tepla sdružující ohřev otopné vody a přípravu teplé vody

zásobník netlakový

zásobník tepla s volnou hladinou akumulační látky

zásobník solární

zásobník s přívodem tepla ze solární soustavy

zásobník tepla

nádrž nebo nádoba s potřebným množstvím teplonosné nebo akumulační látky, používaná v případě rozdílných časových průběhů dodávky a odběru tepla

zásobník teplé vody

nádrž nebo nádoba s potřebným množstvím teplé vody (TV)

zásobník vyrovnávací

zásobník tepla sloužící pro krátkodobé vyrovnání nesoučasnosti dodávky a odběru tepla

Zástavba kompaktní a rozvolněná

Pojmy, vyjadřující spektrum možností zastavění daného území od souvislé blokové zástavby až po převážně samostatné objekty nebo jejich skupiny. Pro jemnější členění může sloužit soustava pojmů užívaná ÚRM hl.m. Prahy v Metodickém pokynu k ÚPn hl.m. Prahy. Ten definuje rozvolněnou zástavbu městského typu jako samostatné stavby, skupiny staveb nebo stavby v otevřených blocích, které nemusí tvořit souvislou uliční frontu, zástavbu městského typu jako uzavřené nebo polootevřené bloky a objekty tvořící souvislou uliční frontu, kompaktní zástavbu městského typu jako převážně uzavřené bloky a souvislou uliční frontu, velmi kompaktní zástavbu městského typu jako uzavřené bloky tvořící souvislou uliční frontu s vysokou mírou využití území.

Zástavba nízkopodlažní

Dle obvyklé konvence zástavba do čtyř nadzemních podlaží.

Zástavba vysokopodlažní

Dle obvyklé konvence zástavba nad osm nadzemních podlaží. „Středněpodlažní“ zástavba zahrnuje objekty mezi čtyřmi až osmi NP.

Zastavěná plocha pozemku

Součet zastavěných ploch jednotlivých budov na pozemku. K tomu je východiskem výpočet „zastavěné plochy budovy“, která je dle Útvaru rozvoje hl.m. Prahy plochou půdorysného řezu budovy, vymezenou vnějším obvodem svislých konstrukcí v 1.NP, zvětšenou o plochu vykonzolovaných prvků umístěných níže než 3 m nad terénem nebo přesahujících přes vnější obvod svislé konstrukce více než 1,2 m.

Zastavěné území obce

Současně zastavěné území obce tvoří jedno nebo více oddělených zastavěných území ve správním území obce. Při určování současně zastavěného území obce se vychází z údajů katastru nemovitostí. Hranici jednoho současně zastavěného území tvoří uzavřená obalová čára, zahrnující soubor a) stavebních parcel (zastavěných ploch a nádvoří) a pozemkových parcel, které s nimi sousedí a slouží účelu, pro který byly stavby zřízeny (povoleny a kolaudovány), b) parcel zemědělských pozemků a vodních ploch, obklopených parcelami uvedenými pod písmenem a); parcely jiných zemědělských pozemků stejně jako lesních pozemků se do zastavěného území obce nezahrnují, c) parcel ostatních ploch; z nich dráhy, dálnice, silnice a ostatní komunikace pouze v případě, že jsou obklopeny parcelami uvedenými pod písmeny a) a b).

Zastavění bodové

Volné, avšak vyvážené seskupení obytných budov kubického nebo věžového charakteru. Výška zastavění je stejnorodá a jejich situační vzájemné uspořádání je voleno v odstupech hygienicky přípustných a kompozičně svázáno s přírodními hodnotami území. Pojmu bodový dům se užívá pro objekt, který je charakteristický kubickým nebo věžovým tvarem. Naopak tzv. dům deskový se nejčastěji vyskytuje jako protáhlý chodbový či pavlačový objekt, ale i jako schodišťový dům se sekcemi řazenými za sebou.

Zastavění hnízdové

Typ zastavovací soustavy. Prostor „hnízd“ je vymezen stavbami, vůči krajině je uzavřený či polootevřený, charakterizuje jej vysoká obyvatelnost vnitřního prostranství.

Zastavění hřebínkové

Typ zastavovací soustavy. Otevřená, na sebe navazující bloková zástavba, rytmizovaná vzhledem ke komunikaci nebo i do volné přírody,výškově stejnorodá nebo diferencovaná. Typický typ zastavění pro pravoúhlou osnovu, avšak dle terénní konfigurace má i vějířové nebo zalomené prostorové uspořádání.

Zastavění kobercové

Typ zastavovací soustavy. Hustá skladba jedno až třípodlažní zástavby ve větším územním celku v pravoúhlé zastavovací soustav ě, zvenčí dopravně zpřístupněné a kompozičně ucelené.

Zastavění konkávní a konvexní

Vyduté či vypouklé vymezení prostoru budovami.

Zastavění meandrové

Typ zastavovací soustavy. U sběrné komunikace vytváří zálivy se slepými obytnými ulicemi. Obytné domy bývají řazeny ve stejnorodých výškách a v rektogonálně nebo jinak pravidelně zalamované osnově.

Zastavění organické

Zastavění, uzpůsobené v seskupení hmot a prostorů přirozeným podmínkám daného místa. Respektuje terénní konfiguraci, obohacuje použitou vícesměrnou osnovou zastavění a diferencovanou výškovou hladinou prostorovou soustavu.

Zastavění perimetrální

Přeloženo „obvodové, hraniční“ . Řadová nebo zalamovaná skladba budov, sledující v konfiguraci okraj bloku nebo superbloku s vnitřním volným prostorem.

Zastavění pilové

Řazení objektů šikmo ke komunikaci v pravidelných nebo rytmizovaných odstupech.

Zastavění řadové a řádkové

Řadové zastavění představuje souvislé nebo přerušované řady zástavby podél komunikace. Naproti tomu „řádkové zastavění“ představuje přímé nebo odskakované řazení objektů do řádek kolmých nebo šikmých ke komunikaci

Zastavění rektogonální

Pravoúhlé vzájemné řazení budov v blokové, skupinové a volně pojaté sestavě

Zastavění šachovnicové

Blokové či volné zastavění v pravoúhlé uliční osnově.

Zastavění terasové

Využití sklonitého terénu pro řazení objektů nad sebou, umožňuje vznik nástřešních teras.

Zastavění vějířové

Vějířovité (řádkové) řazení objektů v měnící se osnově zastavění, která většinou odpovídá konfiguraci terénu.

Zastavitelná plocha

plocha, která je v územním plánu určená stavební čárou, stavební hranicí nebo stavební hloubkou.

Zastavitelné území

Zastavitelné území tvoří plochy vhodné k zastavění, vymezené schváleným územním plánem obce, případně regulačním plánem.

Zásuvka

slouží pro napojení různých elektrických přístrojů v domácnosti na elektrický proud.

Zásyp

vyplnění pracovních a dutých prostor po výkopu při výstavbě suterénního zdiva, šacht, opěrných zdí atd. Uvedený prostor se vyplní štěrkem nebo drtí.

Závaznost územně plánovací dokumentace

Závazná část územně plánovací dokumentace je vyjádřena ve formě regulativů, obsahujících závazná pravidla, která omezují, vylučují, popřípadě podmiňují umisťování staveb, využití území nebo opatření v území a stanoví zásady pro jeho uspořádání. Regulativy územního plánu obce a regulačního plánu, vyhlašované obecně závaznou vyhláškou obce, jsou navrhovány v souladu s požadavky podle zvláštních předpisů.

Zavětrování

Princip, který slouží ke zpevnění krovu a to zejména v jeho podélném směru. Provádí se v plných vazbách krátkými trámky, které se šikmo rozepřou mezi sloupky a vaznice.

Zazelenění střechy

vedle estetického vzhledu má zazelenění střech i jiné výhody, působí např. jako přídavná tepelná a zvuková izolace. Sklon střechy má být 2 - 3 %. Rozeznáváme extenzívní a intenzívní výsadbu.

Zdicí prvky

zdicí prvky ze všech materiálů, existují v různých formátech a provedeních. Formáty jsou stanoveny.

Zdivo z lomového kamene

je vytvářeno z hrubých lomových, dále neopracovaných ani neosekaných kamenů. Kameny jsou přibližně stejně velké a stejně silné a nemají rovné hrany, což právě působí opticky přitažlivě.

Zdroj energie tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo je vždy charakterizováno dvěma dalšími slovy oddělenými lomítkem. První z nich označuje zdroj, odkud se čerpá teplo, a druhé odkazuje na teplosměnné médium. Tepelná čerpadla nesou nejčastěji označení země/voda, voda/vzduch, vzduch/vzduch či voda/voda. K vytápění nejlépe slouží čerpadla odebírající teplo půdě nebo vodě (vysoký topný faktor), vzduch je naopak nejvhodnějším médiem pro klimatizace.

zdroj tepla dodatkový

zdroj tepla, jiný než solární, užívaný k doplnění výkonu solární tepelné soustavy

Žebro (klenební)

Kamenný článek členící a nesoucí klenbu. Opírá se do konzoly nebo přípory ukotvené ve zdi.

Zeleň

Soubor tvořený živými a neživými (přírodními nebo umělými) prvky zeleně, záměrně založenými nebo spontánně vzniklými, o které je zpravidla pečováno sadovnicko krajinářskými metodami; výjimečně jej může tvořit i jen jeden vegetační prvek. V územním plánování se zelení zpravidla rozumí funkční náplň území (ČSN-SK). Obecní zeleň -zeleň v majetku obce. Soukromá zeleň - zeleň ve vlastnictví fyzických nebo právnických osob s výjimkou obce a státu. Zeleň veřejnosti volně přístupná - bez omezení, na pozemku veřejném i pozemku ve vlastnictví právnické nebo fyzické osoby, která k takové mu způsobu využívání objektu zeleně dala souhlas. Zeleň veřejnosti omezeně přístupná - za určitých podmínek časových či finančních, stanovených vlastníkem. Zeleň veřejnosti nepřístupná - tj. přístupná pouze vymezené skupině občanů (školní, nemocniční) „Veřejná zeleň“ je starší název pro různé druhy zeleně volně přístupné veřejnosti bez ohledu na majetkové vztahy k pozemku. Krajinná zeleň - zeleň mimo zastavěné území sídla. Sídelní zeleň - zeleň v zastavěném území sídla. Rozptýlená zeleň - maloplošné porosty, skupiny rostlin a solitérní rostliny, které nejsou součástí jiného druhu zeleně. Liniová zeleň - doprovází liniové stavby a přírodní nebo umělé vodoteče i vodní nádrže. Mobilní zeleň - tvoří rostliny v přemístitelných nádobách.

Zelená střecha

Střecha, která je částečně nebo zcela pokrytá vegetací a půdou, případně pěstebním substrátem vysazovaným nad hydroizolační membránu. Součástí zelené střechy mohou být i další vrstvy, jako například kořenová bariéra, odvodnění a zavlažování. Zelená střecha je významným izolantem, čímž zaručuje příjemné celoroční klima v objektu. Zelené střechy mohou být pochozí i nepochozí.

Železobeton

Jde o typ konstrukce, v níž se železné výztuže zalévají betonem.

Zemědělská kultura

Soubor pozemků, které se vyznačují stejnorodým zemědělským využitím po delší řadu let nebo trvale slouží stejnorodému výrobnímu určení. (Zásady a pravidla územního plánování.

Zemědělský půdní fond

Základní přírodní bohatství země, nenahraditelný výrobní prostředek umožňující zemědělskou výrobu. Jedno z hlavních složek životního prostředí. Je tvořen pozemky zemědělsky obhospodařovanými (orná půda, vinice, chmelnice, ovocné sady, louky, pastviny = zemědělská půda) , zemědělskými pozemky dočasně neobdělávanými, dále rybníky s chovem ryb nebo vodní drůbeže, nezemědělskou půdou potřebnou k zajištění zem. výroby, jako jsou polní cesty, závlahová a odvodňovací zařízení, ochranná opatření proti erozi apod. Ochranou ZPF se míní zajištění šetrného zacházení s pozemky v zájmu ochrany kvantity (rozlohy) a kvality ZPF. Trvalé nebo do časné užití půdy pro nezemědělské účely se provádí za odvody a nazývá „odnětím půdy ze ZPF.

Zemní plyn

Druh neobnovitelného zdroje energie. Fosilní palivo, které se v přírodě vyskytuje buď samostatně, nebo často v doprovodu ropy či černého uhlí. Podíl metanu v zemním plynu běžně překračuje hranici 90%, proto se při spalování zemního plynu uvolňuje méně škodlivého oxidu uhličitého (ve vztahu k uvolněné energii) než u ostatních fosilních paliv. Díky nízké produkci tohoto hlavního skleníkového plynu je zemní plyn považován za ekologické palivo.

Zemní práce

všechny práce související s pohybem zeminy na staveništi: odvoz zeminy, výkop stavební jámy až k základové spáře suterénu. Rozložení humusu a vyrovnání půdy na pozemku.

Zemní vlhkost

před zahájením stavby musí znalec posoudit základovou půdu (geologický posudek půdy). Po postavení objektu již nelze zabránit nežádoucím účinkům tlakové nebo vzlínající vody.

Zimní zahrada

Krytá prosklená část část domu - rozšíření domu nebo bytu, které tvoří doplňkový obytný prostor. Zimní zahrada je stavební dílo, které může plnit různé účely: obytný protos (odpočinek, pracovna, reprezentativní místnost), skleník (pěstování rostlin), zastřešení bazénu, energetický systém (získávání solární energie). Specifické požadavky na konstrukci zimní zahrady vycházejí z potřeby tepelné izolace, vytápění, stínění a větrání.

Životní prostředí

Životní prostředí je vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho složkami jsou zejména ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie.

Životní styl

Způsob života jednotlivce, skupiny osob nebo sociální skupiny (rodina) charakteristický hmotnými i nehmotnými podmínkami existence,metodami a podmínkami práce, povahou zdrojů, formami bydlení, chováním v určitých situacích a rolích, sociálními vztahy, preferencemi, žebříčkem hodnot, formou spotřeby zboží a služeb, způsobem trávení volného času, vztahem k životnímu prostředí.

Životní úroveň

Průměrné podmínky pro život jednotlivce v daném státě, vztahované většinou k dostupnosti materiálních statků a měřené prostřednictvím spotřebního koše, příjmů, vlastnictví nemovitostí a předmětů dlouhodobé spotřeby, resp. jednoduše hrubým domácím produktem na jednoho obyvatele. Vhodnějším měřítkem životní úrovně je HDI, které vedle materiálních aspektů zvažuje i aspekty sociální (kvalita života).

Životnost stavby

Doba, po kterou je stavba schopna plnit svou funkci. Celková životnost stavby závisí na její životnosti technické a ekonomické.

Změna využití

jsou-li části stavby přestavěny, aby plnily jiné účely, hovoří se o změně využití.

Změny klimatu

Ke klimatickým změnám dochází z přirozených důvodů (dílčí změny sluneční aktivity, sopečné erupce, přirozené kolísání klimatického systému). Mezi nejvýznamnější klimatické změny, kterými naše planeta v minulosti prošla, patří doby ledové. Názorem mnohých odborníků současnosti je, že se na změnách klimatu podílí významnou měrou i člověk, jehož činností se do atmosféry dostává velké množství skleníkových plynů.

Zóna

Část území města (nebo aglomerace) zpravidla vymezená podle zvoleného kriteria, jež zdůrazňuje určitou homogenitu prostorových, funkčních, historických aj. parametrů, zařízení a vlastností, případně specifických vazeb, jež se realizují v určitém vymezitelném prostoru. Zónu lze vymezit typologicky (kompaktní zástavba), funkčně (obytná zóna), historicky (zastoupení historických objektů) . Podle převahy funkcí lze dělit zóny na monofunkční (převládá jedna funkce), polyfunkční (převládají dvě nebo více výrazných funkcí), smíšené (žádná z několika zastoupených funkcí není mimořádně výrazná).

Zóna obytná

Oblast, ve které pobytová funkce značně převládá nad funkcí dopravní. Tato oblast je ohraničená základním značením, umožňuje pohyb chodců, cyklistů a motorových vozidel za stanovených podmínek. Skládá se z jedné či více obytných ulic a zklidněných ploch.

Zóna pěší

Jedna nebo více zklidněných komunikací obchodního nebo historického jádra města s možností připuštění obslužné motorové dopravy za stanovených podmínek provozu.

Zóna výrobní

Část území, zahrnující zóny pro průmyslovou výrobu, zemědělskou výrobu, zóny pro skladové obvody, okrsky a objekty.

Zpracování a zpracovatel územně plánovací dokumentace

Zpracování územně plánovací dokumentace je projektová činnost, která se považuje za vybranou činnost ve výstavbě (stavební zákon č. 5O, § 46a /3/). Zpracovatel je právnická nebo fyzická osoba, která zpracovává územně plánovací dokumentaci a územně plánovací podklady na základě smlouvy.

Zpracování územně plánovací dokumentace

Zpracování územně plánovací dokumentace je proces zahrnující přípravné práce, nevyhnutelné doplnění průzkumů a rozborů, zpracování konceptu řešení a zpracování návrhu územně plánovací dokumentace. Zpracovatel je právnická nebo fyzická osoba, která zpracovává územně plánovací dokumentaci a územně plánovací podklady na základě oprávnění a smlouvy.

Zrcadlo

Štukovými pásky rámovaná nebo vpadlá plocha stěn a stropů s plastikou či malovanou výzdobou.

Ztužující věnec

nosníky, které rozdělují zatížení na nosné vnější a vnitřní stěny. Mohou být spojeny s monolitickým stropem nebo okenními překlady ze železobetonu.

Žumpa

Je to nádrž na odpadní vodu, ze které nic neodtéká. Musí se vyvážet speciálním (fekálním) vozem nejčastěji do čistírny odpadních vod.

Zvláště chráněná část přírody

Zvláště chráněná část přírody je velmi významná nebo jedinečná část živé či neživé přírody; může jí být část krajiny, geologický útvar, strom, živočich, rostlina a nerost, vyhlášený ke zvláštní ochraně státním orgánem podle části třetí nebo čtvrté tohoto zákona.

Zvláště chráněná území

Území přírodovědecky nebo esteticky velmi významné, chráněné právním předpisem; kategorie zvláště chráněných území jsou: národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky a přírodní památky. K bližšímu určení způsobu ochrany přírody národních parků a chráněných krajinných oblastí se vymezují zpravidla čtyři, nejméně však tři zóny odstupňované ochrany přírody.

Zvláště chráněné území přírody

Velmi významná nebo jedinečná část živé přírody, vyhlášená orgánem přírody ke zvláštní ochraně.

Zvuk

zvukové vlny se šíří vzduchem ve formě tlakových kmitů. Pro lidské ucho je zvuk slyšitelný ve frekvenci od 10 000 do 20 000 kmitů za sekundu (hertz).

Zvuková izolace

má zabránit průniku zvuku do sousedních

Fórum

Podlahové palubky, jaké máte Vy?

Zahájeno uživatelem Anička PLná v Pozemek, projekt, stavba na klíč v pátek 0 Odpovědi

Dobrý den, stojím před rozhodnutím jaké palubky na podlahu dát, Nechci vinyl nebo něco takového imitující dřevo. Našla jsem souhrn podlahových palubek včetně informací…Pokračovat

Od koho poptat dřevěnou terasu od A-Z ?

Zahájeno uživatelem Ondřej Koba v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Anička PLná 21.1.. 1 Odpovědět

Dobrý den, na léto bychom chtěli si nechat udělat kolem domu dřevěnou terasu. Ještě nevíme z jaké dřeviny ale to nám doufám poradí firma. Od koho jste si nechali dělat terasu vy? Spokojenosti? Děkuji.Pokračovat

Z jakého dřeva postavit saunu?

Zahájeno uživatelem Daniel Maxa v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Daniel Maxa 12. 22, 2023. 2 Odpovědi

Ahoj, stojím před rozhodnutí stavby a zajímaly by mě vaše názory na použití různého dřeva. Děkuji za postřehy.Pokračovat

Jaké kamna do venkovní sauny?

Zahájeno uživatelem Ondřej Koba v Pozemek, projekt, stavba na klíč. Poslední odpověď uživatele Daniel Maxa 11. 27, 2023. 1 Odpovědět

Ahoj, doporučte mi pokud máte někdo zkušenost se stavbou venkovní sauny. Váhám mezi elektrickými a těmi na dřevo. Mam se řídit jen cenou?Pokračovat

Popisky: sauna

Svetlotechnikasvetelnotechnické posudky a štúdie na rodinné domy a pozemné stavby

Energetické projektové hodnotenie stavieb a teplotechnické posúdenia.

Snímky

© 2024   Vytvořila Stavebnikomunita.cz | Kontakt: stavebnikomunita.cz@gmail.com |   Využívá technologii

Odznaky  |  Oznámit problém  |  Podmínky služby